Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning and Compulsory Purchase Act 2004 The Environmental Assessment of Plans and Programmes (Wales) Regulations 2004 (Regulation 16) The Town and Country Planning (Local Development Plan) (Wales) Regulations 2005 (as amended) (Regulation 25)

Notice ID: NP4053696

Notice effective from
6th July 2017 to 5th August 2017

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
Planning and Compulsory Purchase Act 2004 The Environmental Assessment of Plans and Programmes (Wales) Regulations 2004 (Regulation 16) The Town and Country Planning (Local Development Plan) (Wales) Regulations 2005 (as amended) (Regulation 25)
Notice of Adoption of a Local Development Plan
Vale of Glamorgan Local Development Plan 2011 - 2026 The Vale of Glamorgan Council under the provisions of the Planning and Compulsory Purchase Act 2004 is required to produce a Local Development Plan. On the 28th June 2017 the Council adopted a Local Development Plan (LDP) for the Vale of Glamorgan. The adopted LDP forms the development plan for the Vale of Glamorgan and will be the basis for decisions on land use planning in this area.
Copies of the adopted LDP, the recommendations of the person appointed to hold the independent examination, the Sustainability Appraisal report (incorporating the Environmental Report) and the Adoption Statement indicating how the environmental report etc. has been taken into account are available for public inspection free of charge at the Council's Dock Office in Barry (CF63 4RT) during normal opening hours and at the following locations during normal opening hours:
- Vale of Glamorgan Council, Civic Office, Holton Road, Barry, CF63 4RU

- Vale of Glamorgan Council, Alps Depot, Quarry Road, Wenvoe, CF5 6AA

- All Vale of Glamorgan public libraries

Copies of the above documents are also available to view and download on the Council's website at: www.valeofglamorgan.gov.uk/LDP
The LDP became operative on its adoption (i.e. 28th June 2017).
A person aggrieved by the LDP who desires to question its validity on the ground that it is not within the powers conferred by Part 6 of the Planning and Compulsory Purchase Act 2004 or that any requirement of that Act or any regulation made under it has not been complied with in relation to the adoption of the LDP, may, within six weeks from 28th June 2017, make an application to the High Court under Section 113 of the 2004 Act.
Further information is available on the Council's website at www.valeofglamorgan.gov.uk/LDP or by contacting the LDP Team by email on LDP@valeofglamorgan.gov.uk or by phone on
01446 700111.
Debbie Marles
Head of Legal Services
Vale of Glamorgan Council
Civic Offices
Barry
CF63 4RU
CYNGOR BRO MORGANNWG
Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a
Rhaglenni (Cymru) 2004 (Rheoliad 16) Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (fel y'i diwygiwyd) (Rheoliad 25)
Hysbysiad Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol
Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011 - 2026
Dan ddarpariaethau Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, mae gofyn i Gyngor Bro Morgannwg greu Cynllun Datblygu Lleol. Ar 28 Mehefin 2017, mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer Bro Morgannwg. Mae'r CDLl a fabwysiadwyd yn llunio cynllun datblygu Bro Morgannwg, a fydd yn sail ar gyfer penderfynu ar gynllunio a defnydd tir yn yr ardal.
Mae copiau o'r CDLl mabwysiedig, argymhellion y sawl sydd wedi'i benodi i gynnal yr archwiliad annibynnol, adroddiad yr Arfarniad Cynaliadwyedd (sy'n ymgorffori'r Adroddiad Amgylcheddol) a'r Datganiad Mabwysiadu sy'n nodi sut mae'r adroddiad amgylcheddol ac ati wedi'i ystyried ar gael i'r cyhoedd eu gweld am ddim yn Swyddfa'r Dociau'r Cyngor yn y Barri (CF63 4RT) yn ystod yr oriau agor arferol ac yn y lleoliadau canlynol yn ystod yr oriau agor arferol:
- Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

- Cyngor Bro Morgannwg, Depo'r Alpau, Quarry Road, Gwenfd, CF5 6AA

- Pob llyfrgell gyhoeddus ym Mro Morgannwg Mae copiau'r dogfennau canlynol ar gael i'w gweld a'u lawrlwytho ar wefan y Cyngor yn: www.bromorgannwg.gov.uk/cdll

Roedd y CDLl yn weithredol ar y dyddiad y cafodd ei fabwysiadu (h.y. 28 Mehefin 2017).
Gall unrhyw berson sy'n anfodlon ar y CDLl ac sydd am gwestiynu ei ddilysrwydd oherwydd nad yw'n berthnasol i'r pwerau a nodwyd yn Adran 6 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, neu os na gydymffurfiwyd ag unrhyw ofyn gan y Ddeddf honno neu unrhyw reoliad arall yn y Ddeddf wrth fabwysiadu'r CDLl, wneud cais i'r Uchel Lys dan Adran 113 Deddf 2004 o fewn chwe wythnos o 28 Mehefin 2017.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor yn www.bromorgannwg.gov.uk/cdll neu drwy gysylltu §'r TTm CDLl dros e-bost ar LDP@valeofglamorgan.gov.uk neu dros y ffdn ar
01446 700111.
Debbie Marles
Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Bro Morgannwg Swyddfeydd Dinesig Y Barri CF63 4RU

Attachments

NP4053696.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices