Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communications
Planning

TENDER FOR A DOMICILIARY CARE FRAMEWORK AGREEMENT

Notice ID: HV3947314

Notice effective from
4th January 2017 to 3rd February 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_
TENDRAM GUTUNDEB FFRAMWAITH GOFAL CARTREF
CYFNOD: 1 MAWRTH 2017 - 29 CHWEFROR 2020 (gydag opsiwn i ymestyn hyd at 24 mis) Gwahoddir ceisiadau gan darparwyr sy'n dymuno gwneud tendr am Guntundeb Fframwaith Gofal Cartref.
Bydd Cyngor Sir Penfro'n cynnal yr ymarfer caffael yn electronig gan ddefnyddio'r porth
e-dendro BravoSolution. Dylai partibn sy'n dymuno mynegi diddordeb yn y cyfle hwn
fewngofnodi i https://etenderwales.bravosolution.co.uki gymryd rhan.
Am gefnogaeth gyda'r broses geisiadau cysylltwch a Chynghorwyr Tendro Busnes Cymru
trwy Ganolfan Gyswllt Llywodraeth Cymru ar 03000 603000.
Rhaid dychwelyd Tendrau wedi'u cwblhau erbyn 12:00 27 lonawr 2017.
Mae hwn yn dendr Categori 1 sydd werth oddeutu £5000,000 a throsodd.
Mae'r gofynion hyn hefyd wedi'u hysbysebu yng Nghylchgrawn Swyddogol yr Undeb
Ewropeaidd (OJEU) ac arwww.sell2wales.co.uk ar 16 Rhagfyr 20I6.
TENDER FOR A DOMICILIARY CARE FRAMEWORK AGREEMENT
PERIOD: 1" MARCH 2017 - 29th FEBRUARY 2020 (with an option to extend by up to 24 months) Applications are invited from service providers wishing to tender for a Domiciliary Care Framework Agreement.
Pembrokeshire County Council will be conducting this procurement exercise electronically using the BravoSolution e-tendering portal. Interested parties wishing to express an interest in this opportunity should log on to https://etenderwales.bravosolution.co.uk to participate. For support with this bidding process please get in touch with the Business Wales Tendering Advisors via the Welsh Government's Contact Centre on 03000 6 03000 Completed Tenders must be submitted by 12:00 hrs. 27thJanuary 20171 This is a Category 1 tender for which the approximate value is £500,000 and above. These requirements have also been advertised in the Official Journal of the European Union (OJEU) and on www.sell2wales.gov.uk on the 16th December 2016.
Paul Ashley-Jones
Pennaeth Caffael/Head of Procurement
FFURFLEN 45
DEDDF TIROEDD COMIN 2006-ADRAN 15(1)
Hysbysiad o gais am gofrestru tir fel MaesTref neu Bentref
I bob perchennog, lesddeiliad, tenant neu breswylydd honedig ar unrhyw ran o'r tir a ddisgrifir
isod, a phwy bynnag arall y mae'n berthnasol iddo.
Gwnaed cais i Awdurdod Cofrestru, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro,
SA6I ITPgan Mrs J Morgans, Bridleway, Slade Lane, Hwlffordd, SA6I 2HS dan adran 15(1) o
Ddeddf Tiroedd Comin 2006, yn unol a Rheoliadau Tiroedd Comin (Cofrestru Meysydd Tref
neu Bentref) (Trefniadau Interim) (Cymru) 2007 ("Rheoliadau 2007"). Mae'r cais yn dymuno
cynnwys ar gofrestr meysydd tref a phentref y darn tir a ddisgrifir yn yr atodlen isod. Honnir
iddo fod yn gymwys i'w gofrestru fel maes tref neu bentref ar 12 Gorffennaf 2016, am ei fod yn cael ei ddefnyddio'n barhaus 'fel hawl' ar gyfer dibenion hamdden gan breswylwyr cyn-blwyf St Martins, Hwlffordd am 20 mlynedd neu fwy, ac mae'r defnydd yn parhau, fel ar ddyddiad y cais.
Gellir archwilio'r cais, sy'n cynnwys cynllun o'r tir arfaethedig i'w gofrestru, yn swyddfeydd Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener (ar wahan i wyliau banc). Hefyd gellir archwilio copiau o'r dogfennau yn Llyfrgell
Arfenthyg Hwlffordd, Dew Street, Hwlffordd yn ystod oriau swyddfa (ar wahan i wyliau banc).
Os yw'r Awdurdod Cofrestru yn fodlon bod y tir a ddisgrifir isod yn gymwys i gael ei gofrestru
fel maes tref neu bentref, yna bydd yn cofrestru'r tir.
Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu cofrestru'r tir fel maes tref neu bentref anfon
datganiad o'r ffeithiau am y gwrthwynebiad wedi'i arayddo at y Swyddog Cofrestru Tiroedd Comin. Cyngor Sir Penfro, NeuaddySir, Hwlffordd, SA6I ITPar neu cyn 22aino Fis Chwefror 2017.
Ni ellir trin unrhyw ddatganiadau a ystyrir gan yr Awdurdod wrth ddod i benderfyniad ar y cais
fel rhai cyfrinachol. Byddant yn cael eu hanfon i'r ymgeisydd am ei sylwadau a gellir eu datgelu i bartion eraill sydd a diddordeb. Dyddiedig: 4ydd o Fis lonawr 20I7
Arwyddwyd: Dr. S P Jones Cyfarwyddwr Datblygiad Ar ran Cyngor Sir Penfro
Atodlen
Disgrifiad o'r tir a hawliwyd ei fod yn gymwys ar gyfer cael ei gofrestru fel maes tref neu bentref
Arda o dir i'r gogledd-orllewin y cyffordd rhwng Slade Lane a St.Martin's Park, Hwlffordd ac enwir "The Green".
Mae tir y cais yn rhyw 40 metr o lled ar y fwyaf a 0.07 hectar, ardal fach triongl o laswellt lefel.
FORM 45
COMMONS ACT 2006 -SECTION 15(1)
Notice of an application for the registration of land as a Town or Village Green
To every reputed owner, lessee, tenant or occupier of any part of the land described below, and to all others whom it may concern.
Application has been made to the Registration Authority, Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire, SA6I ITP by Mrs J Morgans, Bridleway, Slade Lane, Haverfordwest, SA6I 2HS under section I5(I) of the Commons Act 2006, and in
accordance with the Commons (Registration of Town or Village Greens) (Interim
Arrangements) (Wales) Regulations 2007 ("the 2007 Regulations"). The application seeks the inclusion in the register of town and village greens of the land described in the schedule below, which is claimed to have qualified for registration as a town or village green on the
I 2 July 20I6, under and by virtue of its continuous use'as of right'for recreational purposes
by the inhabitants of the former parish of St Martins, Haverfordwest for 20 years or more, which use continues, as at the date of application.
The application, which includes a plan of the land proposed for registration, may be inspected at
the offices of Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire between the hours of 9am and 5pm from Monday to Friday each week day (public holidays
excepted). Copies of the documents may also be inspected at Haverfordwest Lending Library, Dew Street, Haverfordwest during office hours (public holidays excepted).
If the Registration Authority is satisfied that the land described below qualifies for registration
as a town or village green, it will so register the land.
Any person wishing to object to the registration of the land as a town or village green should send a signed statement of the facts on which the objection is based to the Commons Registration Officer, Pembrokeshire County Council, County Hall, Haverfordwest, SA6I ITP on or before 22nd February 20I7.
Any statements that are to be taken into account by the Authority in reaching a decision on the
application cannot be treated as confidential and will be copied to the applicant for comment and may be disclosed to other interested parties.
Dated: 4th of January 20I7

Signed: Dr. S P Jones
Director ofDevelopment
On behalfofPembrokeshire County Council
Schedule
Description of the land claimed to have qualified for registration as a town or
village green
Area of land situate to the north-west of the junction between Slade Lane and St. Martin's Park, Haverfordwest and known as 'The Green".
The application land is a level, triangular grassed area approximately 40 metres across at its widest extent and 0.07 hectares in area.

Attachments

HV3947314.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices