Search for more Public Notices in your area
Planning

Leisure facilities at Colcot Sports Centre, Colcot Road, Barry, CF62 8UJ

Notice ID: NEW2350663

Notice effective from
3rd March 2022 to 2nd April 2022

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123(2A) Leisure facilities at Colcot Sports Centre, Colcot Road, Barry, CF62 8UJ

Notice is HERBY GIVEN that the Vale of Glamorgan Council intends to enter into a Lease of the above leisure facilities for a period of 5 years from 1st August 2022 to the Council's current Leisure Management Contractor.

A Plan identifying the land may be examined on the Council's website at

www.valeofglamorgan

.

gov.uk/en/our_council/legal_noticesCopies of the Notice and Plan will also be located at Colcot Sports Centre.

Any objections to the intended disposals must be made in writing and addressed to: Operational Manager, Neighbourhood Services, Healthy Living and Performance, Alps Depot, Alps Quarry Road, Wenvoe, CF5 6AA or by email to

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

FAO David Knevett, by no later than 24th March 2022.

Dated this 3rd day of March 2022 D. Maries

Monitoring Officer / Head of Legal & Democratic Services

Explanatory Note: the proposed new lease is a replacement for an existing lease which has to be entered into for technical reasons. There will be no change of use of the leisure centre, which will continue to be open to the public.

CYNGOR BRO MORGANNWG DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123(2A) Cyfleusterau Hamdden yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot, Colcot Road, Y Barri, CF62 8UJ

Hysbysiad yw DRWY HYN RHODDIR bod Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu ymrwymo i brydles o'r cyfleusterau hamdden uchod am gyfnod o 5 mlynedd o 1 Awst 2022 i gontractwr rheoli hamdden cyfredol y Cyngor.

i

Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar wefan y Cyngor yn

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/

our_council/legal_notices

Bydd copVau o'r Hysbysiad a'r Cynllun hefyd wedi'u lleoli yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot.

Rhaid i unrhywwrthwynebiadau i'r gwarediadau arfaethedig gael eu gwneud yn ysgrifenedig a'u cyfeirio at: Rheolwr Gweithredol, Gwasanaethau Cymdogaeth, Byw'n lach a Pherfformiad, Depo Alpau, Ffordd Chwarel Alpau, Gwenfol, CF5 6AA neu drwy e-bost at C1 V@valeofglamorgan.

gov.uk

FAO David Knevett, erbyn 24 Mawrth 2022.

Dyddiedig y 3 diwrnod hwn o Mawrth 2022 D. Maries

Swyddog Monitro / Pennaeth Cyfreithiol & Gwasanaethau Democrataidd

Nodyn Esboniadol: mae'r brydles newydd arfaethedig yn disodli prydles bresennol y mae'n rhaid ei chynnwys am resymau technegol. Ni fydd unrhyw newid defnydd o'r ganolfan hamdden, a fydd yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd.

Attachments

NEW2350663.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices