Search for more Public Notices in your area
Biomass UK (No. 2)
Planning

NOTICE OF CONSULTATION ON BARRY BIOMASS VOLUNTARY RETROSPECTIVE ENVIRONMENTAL STATEMENT

Notice ID: NEW2211385

Notice effective from
14th October 2021 to 13th November 2021

NOTICE OF CONSULTATION ON BARRY BIOMASS VOLUNTARY RETROSPECTIVE ENVIRONMENTAL STATEMENT

Consultation is to be undertaken on the Voluntary Retrospective Environmental Statement produced by Biomass UK (No. 2) (the Applicant) for the biomass fired renewable energy generation facility located at Woodham Road, Barry Docks within the Vale of Glamorgan, South Wales.

Although construction of the proposals commenced in 2016 (following outline planning approval 2015/00031 /OUT and reserved matters approval 2016/00187/RES), in response to a number of environmental concerns raised by the public, the Developer has undertaken a Voluntary Retrospective Environmental Impact Assessment for the development in its current state and produce an Environmental Statement in order to provide the Welsh Government and the public with an objective account of the potential significant effects of the development.

A copy of the Environmental Statement may be inspected by members of the public:

? between the hours of 08:30-17:00, Monday to Friday and 09:30-16:00, Saturday at: Barry Library160 King Square, Holton Road CF63 4RW

? between the hours of 08:30-17:00 Monday to Thursday, and 08:30-16:30 Friday at: The Vale of Glamorgan Council, Dock Office, Barry Docks, Barry CF63 4RT? or at

http://barrybiomassconsultat.ion

. online/The documents will be available for inspection between Monday 18th October and Wednesday 17th November 2021.

Any person wishing to make representations about the Environmental Statement should make them before the consultation period ends on 10th November 2021. Representations can be made:

? Online via:

http://

barrybiomassconsultation.online/? By email to: biomassconsultation@

wardell-armstrong.com

? By post to: Barry Biomass Consultation C/O Wardell Armstrong LLP(Head Office)

Sir Henry Doulton House

Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent

ST1 5BD

Hard copies of the Environmental Statement are available upon request from Wardell Armstrong by emailing

biomassconsultation@wardell-armstrong.com

.

Please note that this consultation relates to the Environmental Statement only and not the wider application.

HYSBYSIAD O YMGYNGHORIAD AR DDATGANIAD AMGYLCHEDDOL OL-WEITHREDOL GWIRFODDOL BIOMAS Y BARRI

Bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar y Datganiad Amgylcheddol Ol-weithredol Gwirfoddol a gynhyrchwyd gan Biomass UK (Rhif 2) (yr Ymgeisydd) ar gyfer y cyfleuster cynhyrchu ynni adnewyddadwy biomas a leolir yn Heol Woodham, Dociau'r Barri ym Mro Morgannwg, De Cymru.

Ol

Er i'r gwaith o lunio'r cynigion ddechrau yn 2016 (yn dilyn cymeradwyaeth cynllunio amlinellol 2015/00031/OUT a chymeradwyo materion a gadwyd yn ol 2016/00187/RES), mewn ymateb i nifer o bryderon amgylcheddol a godwyd gan y cyhoedd, mae'r Datblygwr wedi cynnal Asesiad Effaith Amgylcheddol Ol-weithredol Gwirfoddol ar gyfer y datblygiad yn ei gyflwr presennol a chynhyrchu Datganiad Amgylcheddol er mwyn rhoi cyfrif gwrthrychol i Lywodraeth Cymru a'r cyhoedd o effeithiau sylweddol posibl y datblygiad.

Ol

Gall aelodau'r cyhoedd archwilio copi o'r □atganiad Amgylcheddol:

? rhwng 08:30-17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 09:30-16:00 dydd Sadwrn yn: Llyfrgell Barri160 Sgwar y Brenin, Heol Holton CF63 4RW

? rhwng 08:30-17:00, o ddydd Llun i ddydd lau, a rhwng 08:30-16:30 ddydd Gwener yn: Cyngor Bro Morgannwg Swyddfa'r Doc, Dociau'r Barri, Y Barri CF63 4RT? neu ar

http://barrybiomassconsultation

. online/Bydd y dogfennau ar gael i'w harchwilio rhwng dydd Llun 18 Hydref a dydd Mercher 17Tachwedd 2021.

18

Dylai unrhyw berson sy'n dymuno cyflwyno sylwadau am y Datganiad Amgylcheddol eu gwneud cyn i'r cyfnod ymgynghori ddod i ben ar 10 Tachwedd 2021. Gellir cyflwyno sylwadau:

10

? Ar-lein drwy

http://

barrybiomassconsultation.online/? Drwy e-bostio: biomassconsultation@

wardell-armstrong.com

? Drwy'r post: Barry Biomass Consultation C/O Wardell Armstrong LLP (Head Office)Sir Henry Doulton House,

Forge Lane, Etruria, Stoke-on-Trent

ST1 5BD

Mae copVau papur o'r Datganiad Amgylcheddol ar gael ar gais gan Wardell Armstrong drwy e-bostio

biomassconsultation@wardell-armstrong.com

.

Noder bod yr ymgynghoriad hwn yn ymwneud a'r Datganiad Amgylcheddol yn unig ac nid y cais ehangach.

Attachments

NEW2211385.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices