Search for more Public Notices in your area
Traffic

(PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 2) ORDER 2021

Notice ID: BOU2031135

Notice effective from
18th March 2021 to 17th April 2021

THE VALE OF GLAMORGAN COUNCIL (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND LOADING AND PARKING PLACES) (CIVIL ENFORCEMENT) (AMENDMENT) (NO 2) ORDER 2021
1. Notice is given that the Vale of Glamorgan Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 and the Traffic Management Act 2004 and of all other enabling powers proposes to make an Order to install the parking restrictions specified in the schedule below.

2. Full details of the proposals may be inspected on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk

and any objections you may have to this proposal must be submitted to the Director of Environment & Housing (Ref.lF928) in writing or by email to 

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

by 9th April 2021 and must contain the grounds upon which you object.

3. Persons objecting to the proposed Order are advised that in view of the Local Government (Access to Information) Act 1985 this Council is legally obliged to make any comments received in response to the proposed Order open to public inspection.

The following Traffic Regulation Order is to be amended as follows:
Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Parking Places (Civil Enforcement) Order 2013
SCHEDULE
Insert into Map Schedule AY49
Proposed Prohibition of Waiting at Any Time Order
Porthkerry Road, Barry

On the southern side, from its junctionwith Romilly Road, in a south-westerly direction for a distance of approximately 30 metres.
On the southern side, from its junctionwith Romilly Road, in a north-easterly direction for a distance of approximately 17 metres.
On the northern side, from its junction with Windsor Road, in a easterly direction to the common boundary of 13-19 (Mount Sorrel) and 19a, a distance of approximately 41.5 metres.
Romilly Road, Barry
On the north-eastern side, from its junction with Porthkerry Road, in a south-easterly direction for a distance of approximately 9 metres. On the south-western side, from its junction with Porthkerry Road, in a south-easterly direction for a distance of approximately 11 metres.
Dated this 18th day of March 2021 Director of Environment & Housing Vale of Glamorgan Council, The Alps, Wenvoe. CF5 6AA.
CYNGOR BRO MORGANNWG GORCHYMYN (GWAHARDD A CHYFYNGU AR FANNAU AROS A LLWYTHO A MANNAU PHARCIO) (GORFODI SIFIL) (DIWYGIAD) (RHIF 2) 2021
1. Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bro Morgannwg, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a Deddf Rheoli Traffig 2004 a'r holl bwerau galluogi eraill, yn cynnig gwneud Gorchymyn a fydd yn rhoi'r cyfyngiadau parcio a nodir yn yr atodlen isod ar waith.

2. Gellir gweld manylion llawn y cynigion, ar wefan y Cyngor ar

www.bromorgannwg.gov.uk

ac mae'n rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiadau sydd gennych i Gyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai (Cyf.lF928) yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

erbyn 9 Ebril 2021 ac mae'n rhaid cynnwys ar ba seiliau rydych yn gwrthwynebu.

3. Rhoddir gwybod i unrhyw un sy'n gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig, yn unol a Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985, fod rhwymedigaeth gyfreithiol ar y Cyngor hwn i alluogi'r cyhoedd i archwilio unrhyw sylwadau a ddaw i law am y Gorchymyn arfaethedig.

Caiff y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig canlynol ei ddiwygio fel a ganlyn:
Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu ar Fannau Aros a Llwytho a Mannau Parcio (Gorfodi Sifil) 2013
ATODLEN
Insert into Map Schedule AY49
Gorchymyn Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg Arfaethedig
Porthkerry Road, y Barri

Ar ochr y de o'r gyffordd a Romily Road, tua'r de-ddwyrain am oddeutu 30 metr.
Ar ochr y de o'r gyffordd a Romily Road, tua'r gogledd-ddwyrain am oddeutu 17 metr.
Ar ochr y gogledd o'r gyffordd a Windsor Road, tua'r dwyrain atffin gyffredin 13-19 (Mount Sorrel) a 19a, pellter sydd oddeutu 41.5 metr.
Romilly Road, y Barri
Ar ochr y gogledd-ddwyrain, o'r gyffordd a Porthkerry Road tua'r de-ddwyrain am oddeutu 9 metr.
Ar ochr y de-orllewin o'r gyffordd a Porthkerry Road tua'r de-ddwyrain am oddeutu 11 metr.
Dyddiad: 18 Mawrth 2021. Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai Cyngor Bro Morgannwg, Yr Alpau, Gwenfo. CF5 6AA.

Attachments

BOU2031135.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices