Search for more Public Notices in your area
Planning

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 122 (2A)

Notice ID: NEW1998932

Notice effective from
11th February 2021 to 13th March 2021

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL
LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 122 (2A)
LAND AT PENCOEDTRE LANE, BARRY
Notice is hereby given that the Vale of Glamorgan Council intends to appropriate land at Pencoedtre Lane, Barry having an area of approximately 1.25 hectares which is currently designated open space to housing for the purposes of delivering mixed tenure housing development.
A plan identifying the land may be examined on the Council's website at

www.valeofglamorgan.gov.uk/

en/our_council/legal_notices
Objections to the intended appropriation must be made in writing, stating the grounds for such objection and addressed to: Housing Development Manager, Alps Depot, Alps, Quarry Road, Wenvoe, CF5 6AA or by email to C1

V@valeofglamorgan.gov.uk

(Reference JSH/ C01-0661) by no later than 4th March 2021.
Dated: 11th February 2021
D Maries
Monitoring Officer/Head of Legal and Democratic Services
CYNGOR BRO GLAMORGAN
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 122 (2A)
TIR YN LON PENCOEDTRE Y BARRI
Rhoddir hysbysiad drwy hyn fod y Cyngor Bro Morgannwg yn bwriadu tir priodol yn LOn Pencoedtre, Y Barri gael ardal o oddeutu 1.25 hectar sydd ar hyn o bryd yn fan agored dynodedig i dai at ddibenion darparu datblygiad tai deiliadaeth gymysg.
Gellir archwilio cynllun sy'n nodi'r tir ar y gwefan y Cyngor

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/

our_council/legal_notices
Rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau i'r dynodiad a fwriadwyd yn ysgrifenedig, gan nodi'r seiliau dros wrthwynebiad o'r fath a'u cyfeirio at: Rheolwr Datblygu Tai, Alps Deport, Heol Quarry, Gwenfo, CF5 6AA neu drwy e-bost at

C1V@valeofglamorgan.gov.uk

(Cyfeirnod JSH/ C01-0661) erbyn dim hwyrach na 4 Mawrth 2021.
Dyddiedig 11 Chewfror 2021
D Maries
Swyddog Monitro / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd

Attachments

NEW1998932.pdf Download

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices , Holton Road , Barry , CF63 4RU

http://www.valeofglamorgan.gov.uk 01446 700 111

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices